Lesnícka ochranárska služba

Lesnícka ochranárska služba (LOS) vznikla v roku 1993. LOS každoročne spracováva správy o stave škodcov a uverejňuje ju v ročenke „Elaborát výskytu škodlivých činiteľov“. Spracovávajú sa každoročne hlásenia od cca 3 000 subjektov z plochy 1,6 – 1,7 mil. ha, čo je cca 85 % LPF. Získané informácie sa poskytujú zriaďovateľovi, štátnej správe, veľkým vlastníkom a obhospodarovateľom a všetkým záujemcom. LOS zabezpečuje ďalej kontrolnú, prognostickú a expertíznu činnosť z problematiky ochrany lesa, navrhuje prijatie a vykonanie opatrení na zlepšenie zdravotného stavu v lesoch a zvládnutie kalamitných situácií, kontroluje zdravotný stav lesov a navrhuje opatrenia na jeho nápravu. Viac info tu.

Lesnícke dni

Sme mediálnymi partnermi podujatia Lesnícke dni už od roku 2007

LESY SR, š. p.

Štátny podnik LESY Slovenskej Republiky je štátnym podnikom, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. V zmysle Obchodného zákonníka je hospodárskou organizáciou s právom trvalej podnikateľskej činnosti, trvalou prevádzkovou výrobou a obchodom.

Národné lesnícke centrum

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená (štátna) príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR. V súčasnosti Národné lesnícke centrum tvoria tri ústavy: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen), Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen), Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA preto poskytuje najaktuálnejšie benefity a informácie pre svojich členov. Zároveň poskytuje najvyšší štandard pracovnoprávneho poradenstva a prípravy kolektívneho vyjednávania. Odborový zväz DREVO, LESY, VODA zastupuje pracovníkov naprieč celým Slovenskom a poskytuje im sociálno-právnu ochranu ich záujmov. Sme poisťovňou pracujúcich. Naším poslaním je chrániť práva občanov na slušnejší život v tomto štáte a pomáhať riešiť a prekonávať vzniknuté problémy, ktoré sa môžu pri ich práci vyskytnúť. Uvedomujúc si dynamiku sveta v 21. storočí, pristupujeme k svojmu poslaniu inovatívne. 

PEFC Slovensko

PEFC je globálna organizácia zastrešujúca národné certifikačné systémy, ktoré sú vytvorené za účasti všetkých záujmových skupín a prispôsobené národným prioritám a podmienkam. PEFC prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Vďaka svojej ekoznačke dokážu zákazníci a spotrebitelia identifikovať výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. 

Slovenská lesnícka komora

SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.

Slovenská poľovnícka komora

Slovenská poľovnícka komora ( „SPK“) je jednotná profesná samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SPK chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.

Slovenský poľovnícky zväz

Slovenský poľovnícky zväz je poľovníckou organizáciou podľa § 32  zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ods. 1  § 32  je neziskovou organizáciou. Je najväčšou poľovníckou orgnaizáciou na Slovensku, ktorá v roku 2021 zastrešovala viac ako 62 500 členov.

TAURIS

Slovenská spoločnosť TAURIS sa špecializuje na výrobu a distribúciu mäsových výrobkov a výsekového mäsa. Trvalým cieľom spoločnosti Tauris je zvyšovanie kvality výroby, odbornej úrovne zamestnancov, pracovného prostredia a úrovne spolupráce s našimi obchodnými partnermi.

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska založená v roku 1996 združuje 11 regionálnych združení. Členské subjekty ÚNIE hospodária na výmere cca 300 tisíc hektárov lesných pozemkov z celkových 760 tisíc hektárov v súkromnom vlastníctve fyzických a právnickych osôb a vo vlastníctve urbárov, komposesorátov a podobných spoločenstevných útvarov. ÚRZVNL Slovenska dlhodobo aktívne vyvíja činnosť v legislatívnej oblasti pri

Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Súčasné Vojenské lesy a majetky SR, š. p. vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR.