Lesnícka ochranárska služba

Lesnícka ochranárska služba (LOS) vznikla v roku 1993. LOS každoročne spracováva správy o stave škodcov a uverejňuje ju v ročenke „Elaborát výskytu škodlivých činiteľov“. Spracovávajú sa každoročne hlásenia od cca 3 000 subjektov z plochy 1,6 – 1,7 mil. ha, čo je cca 85 % LPF. Získané informácie sa poskytujú zriaďovateľovi, štátnej správe, veľkým vlastníkom a obhospodarovateľom a všetkým záujemcom. LOS zabezpečuje ďalej kontrolnú, prognostickú a expertíznu činnosť z problematiky ochrany lesa, navrhuje prijatie a vykonanie opatrení na zlepšenie zdravotného stavu v lesoch a zvládnutie kalamitných situácií, kontroluje zdravotný stav lesov a navrhuje opatrenia na jeho nápravu. Viac info tu.

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska založená v roku 1996 združuje 11 regionálnych združení. Členské subjekty ÚNIE hospodária na výmere cca 300 tisíc hektárov lesných pozemkov z celkových 760 tisíc hektárov v súkromnom vlastníctve fyzických a právnickych osôb a vo vlastníctve urbárov, komposesorátov a podobných spoločenstevných útvarov. ÚRZVNL Slovenska dlhodobo aktívne vyvíja činnosť v legislatívnej oblasti pri

Slovenská lesnícka komora

SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.

Slovenský poľovnícky zväz

Slovenský poľovnícky zväz je poľovníckou organizáciou podľa § 32  zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ods. 1  § 32  je neziskovou organizáciou. Je najväčšou poľovníckou orgnaizáciou na Slovensku, ktorá v roku 2021 zastrešovala viac ako 62 500 členov.

PEFC Slovensko

PEFC je globálna organizácia zastrešujúca národné certifikačné systémy, ktoré sú vytvorené za účasti všetkých záujmových skupín a prispôsobené národným prioritám a podmienkam. PEFC prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Vďaka svojej ekoznačke dokážu zákazníci a spotrebitelia identifikovať výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.