Národné lesnícke centrum

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená (štátna) príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR. V súčasnosti Národné lesnícke centrum tvoria tri ústavy: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen), Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen), Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

nlc