ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska založená v roku 1996 združuje 11 regionálnych združení. Členské subjekty ÚNIE hospodária na výmere cca 300 tisíc hektárov lesných pozemkov z celkových 760 tisíc hektárov v súkromnom vlastníctve fyzických a právnickych osôb a vo vlastníctve urbárov, komposesorátov a podobných spoločenstevných útvarov. ÚRZVNL Slovenska dlhodobo aktívne vyvíja činnosť v legislatívnej oblasti pri

zastupovaní súkromných vlastníkov lesov v legislatívnom procese na národnej a európskej úrovni, činnosti pri presadzovaní  záujmov súkromných vlastníkov lesov v poradných orgánoch, výboroch, komisiách zriaďovaných ústrednými orgánmi štátnej správy, Národnou radou Slovenskej republiky a inými inštitúciami aj na európskej úrovni, aktivity v oblasti informovania verejnosti o ekosystémových službách, ktoré občianskej spoločnosti súkromné lesy prinášajú zväčša bezplatne, výchovnú a vzdelávaciu činnosti vo vzťahu k svojim členom a v oblasti individuálneho poradenstva ku konkrétnym problémom jednotlivých vlastníkov lesov, ak to odborné znalosti a skúsenosti predstaviteľov regiónov dovoľujú.

unia regionalnych zdruzeni vlastnikov nestatnych lesov